Efektywna nauka


Niniejszy darmowy ebook zawiera fragment
pełnej wersji pod tytułem:

„Efektywna nauka”
Aby przeczytać informacje o pełnej wersji, kliknij tutaj
Darmowa publikacja dostarczona przez


darmoweebooki24.plNiniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnie rozprowadzana tylko i wyłącznie w formie dostarczonej przez Wydawcę. Zabronione są jakiekolwiek zmiany w zawartości publikacji bez pisemnej zgody wydawcy. Zabrania się jej odsprzedaży, zgodnie z regulaminem Wydawnictwa Złote Myśli.© Copyright for Polish edition by ZloteMysli.pl

Data: 9.05.2008


Tytuł: Efektywna nauka (fragment utworu)

Autor: Michał PasterskiProjekt okładki: Marzena Osuchowicz

Korekta: Anna Popis-Witkowska, Sylwia Fortuna

Skład: Anna Popis-Witkowska


Internetowe Wydawnictwo Złote Myśli sp. z o.o.

ul. Daszyńskiego 5

44-100 Gliwice

WWW: www. ZloteMysli.pl

EMAIL: kontakt@zlotemysli.pl


Wszelkie prawa zastrzeżone.

All rights reserved. 2. 10 sposobów
 na nieograniczoną
motywację

Czym jest motywacja? Ile razy zdarzyło Ci się, że tak bardzo chcia­łeś coś zrobić, że mógłbyś rzucić wszystko, aby się za to zabrać? Ile ra­zy czułeś tak silną chęć zrobienia czegoś, że nikt nie mógłby Cię powstrzymać? Jeśli choć raz tego doświadczyłeś, to znaczy, że byłeś wte­dy prawdziwie zmotywowany. Problem w tym, że zazwyczaj jes­teś­my zmotywowani do tych najbardziej fascynujących rzeczy, a gdy cho­dzi o takie czynności jak nauka, już nie jest tak pięknie. Moty­wac­ja to psychiczny i fizjologiczny stan pełnej gotowości i chęci do wyko­na­nia określonego zadania. Być może znasz jakieś domowe sposoby mo­tywacyjne. Jeśli tak, to już wiesz, że to tylko od Ciebie zależy, czy po­czujesz tę niepowstrzymaną chęć zrobienia tego, co musisz zrobić. A także wiesz, że zmotywować się możesz do praktycznie każdej, na­wet najnudniejszej czynności. Pytanie jak? Oto kilka sposobów, dzię­ki którym zmotywujesz się, do czego tylko zechcesz. Jedne z nich mo­gą Ci bardziej pasować, inne mniej, jednak chodzi o to, abyś wy­brał sobie kilka najlepszych według Ciebie sposobów i przyswoił je so­bie poprzez ciągłe ich ćwiczenie. Efekty zauważysz od zaraz.

 1. Wyznaczaj sobie cele. Jest to absolutna podstawa. Wyzna­cza­nie celów nastawia Twój umysł na ich osiągnięcie. Zanim zacz­niesz coś robić, dokładnie zastanów się nad tym, co chcesz osiąg­nąć. O wiele łatwiej jest być zmotywowanym, gdy wiesz, ja­ki ma być efekt Twojego działania.

  Jakie cele wyznaczać? Niech będą one ambitne — im większy cel, tym większe po­bu­dze­nie Twojego umysłu. Oczywiście cele nie powinny być zu­peł­nie nie­możliwe do spełnienia, ale pozwól so­bie na odrobinę fan­tazji. Szybko zauważysz, że wyznaczanie na­prawdę am­bit­nych celów znacznie ulepsza Twoją efek­tywność. Jeśli Twoje ce­le wydają Ci się za duże — nie zmieniaj ich, po prostu podziel je na mniejsze, zastanów się nad po­szcze­gólnymi elementami więk­szego celu.

  Jak ustanawiać cele? Najlepiej je wszystkie wy­pi­sać. Jeśli chcesz po prostu się nauczyć materiału na egzamin, zapisz to na kartce. Jeśli zaś pragniesz nadać ogólny kierunek swo­im dzia­łaniom, możesz wykonać następujące ćwiczenie:

  Na kartce A4 narysuj cztery duże okręgi (dwa okręgi w dwóch rzę­dach, niech zajmują całą kartkę). W ostatnim okręgu wypisz lub narysuj symbolami wszystko, co chcesz osiągnąć w całym swo­im życiu. Pomyśl, jak chcesz, aby wyglądało Twoje życie w przyszłości. W przedostatnim okręgu zrób to samo, tylko że dla całego przyszłego roku. Pomyśl, co chcesz osiągnąć w trak­cie nadchodzącego roku. Drugi okrąg to Twoje cele na przyszły mie­siąc, a pierwszy to cele na jutrzejszy dzień. Jeśli osiągniesz ce­le z pierwszego okręgu, dużo łatwiej będzie Ci osiągnąć te z dru­giego i tak dalej.

 2. Wizualizuj osiągnięty cel. Znajdź pięć minut na wizuali­zac­ję efektu swojej pracy. Jakiekolwiek zadanie masz zaplanowa­ne pomyśl, jak to będzie, gdy już to zrobisz. Jak będziesz wy­glą­dać? Jak się będziesz czuć? Niech to będą pozytywne ob­ra­zy. Zobacz efekt swojej pracy w jak najlepszym świetle, poczuj og­rom wiedzy, którą zdobyłeś. Pomyśl, co teraz, gdy już masz to z głowy, będziesz robić. Poczuj całym sobą przyjemność pły­ną­cą z dobrze wykonanego zadania. Ciesz się z tego, co sobie wizualizujesz. Postaraj się, aby stworzony obraz był bogaty w szcze­góły. Wykonuj to ćwiczenie przynajmniej raz dziennie, przez kilka minut. Jest to jedno z silniejszych narzędzi do osiąg­nięcia prawdziwej motywacji.

 3. Wypisz korzyści. Weź pustą kartkę i długopis i zacznij wy­pisy­wać wszystkie korzyści, jakie przychodzą Ci do głowy w związ­ku z wykonaniem danego zadania. Więcej wolnego cza­su, radość kogoś bliskiego, otrzymanie wynagrodzenia, moż­ność spotkania się z przyjaciółmi, nauczenie się czegoś nowe­go. Nie wszystkie muszą być silnie uargumentowane i logiczne. Wy­pisz wszystko, co Ci przychodzi na myśl, nawet jeżeli Twoje po­wody będą śmieszne czy pozbawione sensu. Ważne jest, aby by­ło ich jak najwięcej. Gdy już stworzysz taką listę, zupełnie ina­czej będziesz podchodził do zaplanowanego zadania — przed wypisaniem listy ledwo mogłeś znaleźć jeden powód, a te­raz masz już ich tak wiele.

 4. Planuj. Dokładnie zaplanuj to, co masz do zrobienia. Świa­do­mość tego, jak ma wyglądać efekt, nie zawsze wystarczy. Plano­wa­nie pozwala na ujrzenie również całego procesu, nie tylko efek­tu. Każde skomplikowane zadanie jest złożone z naj­prost­szych elementów. Dlatego gdy dokładnie wypiszesz sobie po­szcze­gólne kroki, które doprowadzą Cię do osiągnięcia danego ce­lu, łatwiej będzie Ci zabrać się za poszczególne elementy pro­ce­su. Całość nie będzie już się wydawać taka trudna, bo będzie skła­dać się z prostych czynności. To pozwoli Ci również śledzić Twój postęp. Wiedza, w którym jesteś miejscu i jak daleko Ci do osiągnięcia celu, poprawi Twoją efektywność.

 5. Wykorzystaj metodę pięciu minut. Gdy masz do zrobie­nia coś, na co nie masz ochoty, zdecyduj się na robienie tego tyl­ko przez pięć minut. Powiedz sobie: „Pięć minut, ani chwili dłu­żej”. Taka perspektywa znacznie ułatwi Ci zabranie się do te­go zadania, a co więcej — często okaże się, że gdy już będziesz ro­bić coś przez te pięć minut, nie skończysz po tych pięciu mi­nu­tach, ale będziesz robić to znacznie dłużej, niż zaplanowałeś.

 6. Połącz cel z najwyższą wartością. Zastanów się, co stano­wi dla Ciebie najważniejszą rzecz w życiu? Zdrowie, rodzina, mi­łość, wykształcenie, dobra zabawa? Co przedkładasz nad wszyst­kie inne wartości? Dla którego z tych obszarów jesteś w sta­nie naprawdę się poświęcić? Gdy już ustalisz (może być wię­cej niż jedna) najważniejszą wartość, połącz ją z zadaniem, któ­re masz do wykonania. Możesz zrobić to poprzez zadawanie so­bie pytania: „Co mi to da?”. Co Ci da nauka tego materiału? Zdasz egzamin. Co Ci da zdanie egzaminu? Nie będziesz miał po­prawki. Co Ci to da? Będziesz miał więcej wolnego czasu. Co Ci da wolny czas? Będziesz mógł spędzać czas z przyjaciółmi al­bo gdzieś wyjechać, co oznacza dobrą zabawę. Proste, prawda?

 7. Bądź pozytywnie nastawiony. Zwracaj uwagę na swoje myś­li. Obserwuj je cały czas, zwłaszcza gdy myślisz o cze­kają­cym Cię zadaniu. Gdy okaże się, że są one negatywne, zamień je na pozytywne. Skończ z wszelkimi „nie uda mi się”, „to jest trudne”, „nie dam rady”. Gdy to sobie mówisz, masz rację. Nastawiasz swój umysł na porażkę, a w efekcie Twoja wy­daj­ność znacznie spada i rzeczywiście nic Ci się nie udaje. To jak samospełniająca się przepowiednia. Gdy myślisz, że dasz ra­dę, że to będzie łatwe, że wszystko Ci pięknie wyjdzie — rów­nież masz rację. Nastawiając swój umysł na sukces, pobudzasz go do działania. Twoja efektywność znacznie wzrasta. Wyrób so­bie nawyk pozytywnego myślenia. Masz ogromne możliwości i uwierz w to, a będziesz działać dużo lepiej. Co więcej, pers­pek­tywa sukcesu natychmiast pobudzi Twoją motywację.

 8. Zobacz siebie zmotywowanego. To technika, która pobu­dza motywację na poziomie emocjonalnym. Polega na wizuali­zo­waniu siebie na ekranie kinowym. Pomyśl, że siedzisz sam w ki­nie naprzeciwko wielkiego ekranu, a tam widzisz film, na któ­rym Ty sam wykonujesz zadanie, do którego chcesz się zmo­ty­wować. Wyobraź sobie siebie ogromnie zafascynowa­ne­go wykonywaną czynnością. Poczuj zapał, który wręcz wre w To­bie z ekranu. Zobacz wszystkie szczegóły — sposób poru­sza­nia się, wyraz oczu, gwałtowność ruchów. Zwróć uwagę na ko­lory filmu, na dźwięki, które słyszysz. Wejrzyj w swoje myśli, wi­dząc siebie na tym filmie, ogromnie zmotywowanego. Gdy już zobaczysz dokładny obraz siebie w tak silnym stanie na ek­ra­nie kinowym, razem ze wszystkimi szczegółami i razem z wszyst­kimi emocjami, wejdź w ekran i wejdź w swoje ciało. W mo­mencie, gdy to zrobisz, poczuj to wszystko, zachowuj się tak, jak przed chwilą to widziałeś na ekranie. Zintensyfikuj wszyst­kie te doznania. Jest to bardzo silne narzędzie i pozwoli Ci poczuć motywację natychmiastowo.

 9. Słuchaj motywującej muzyki. Zdarzyło Ci się kiedyś coś ta­kiego, że słuchałeś jakiejś piosenki, a ona wywołała w Tobie ok­reślony stan emocjonalny? Jest to zjawisko warunkowania emoc­jonalnego, zwanego inaczej kotwicą. Są bodźce, które wy­wo­łują w nas określone stany emocjonalne. Jak to możesz wy­ko­rzystać? Dzięki wszystkim sposobom, o których właśnie prze­czytałeś, możesz wywołać silne uczucie motywacji. W mo­men­cie, gdy osiągniesz już ten stan, i wystarczająco mocno go zin­tensyfikujesz, włącz jakąś piosenkę — najlepiej wesołą i ener­giczną. Wybierz taką, której wcześniej nie słuchałeś. I pod­czas gdy ona będzie sobie lecieć, Ty upajaj się swoim sil­nym stanem. Twój mózg połączy ten stan z bodźcem zew­nęt­rz­nym, którym jest piosenka, i gdy następnym razem jej będziesz słu­chać, stan motywacji znów się pojawi. Tę technikę możesz również wykorzystać, nie posługując się muzyką. Zrób to w ten sposób — wywołaj bardzo silny stan, a gdy osiągnie on maksi­mum, złącz palec wskazujący z kciukiem. Po chwili pomyśl o czymś innym, niezwiązanym z tym, co teraz robisz, i zrób to po­nownie. Od teraz gdy połączysz palec wskazujący z kciu­kiem, poczujesz stan silnej motywacji.

 10. Nagradzaj się. Stara, dobra metoda, którą wszyscy lubią. Po­myśl, jak możesz się nagrodzić za osiągnięcie celu. Co zrobisz, gdy uda Ci się wykonać zadanie dobrze? Zjesz coś słodkiego? Pój­dziesz do kina? Pozwolisz sobie na godzinę relaksu? Wybór na­leży do Ciebie, a warto o tym pomyśleć, bo przestawia to Two­je myślenie z trudu zadania na przyjemność nagrody.

Wykorzystaj te techniki, które Ci najbardziej odpowiadają. Po­święć na nie znaczną część swojego czasu, bo gdy już będziesz do­b­rze zmotywowany, zrobisz wszystko dużo szybciej, dużo lepiej i w dodatku będziesz czerpał z tego sporą przyjemność. Do dzieła!

 3. Rób sobie przerwy

Na początek tego rozdziału wykonasz proste doświadczenie pocho­dzą­ce z książki Tonyego Buzana, które uświadomi Ci bardzo ważną rzecz. Pozwoli Ci ono sprawdzić, jak funkcjonuje pamięć w trakcie pro­cesu nauki. Poniżej znajduje się lista przypadkowo dobranych słów. Przeczytaj ją całą, słowo po słowie (każde słowo tylko raz), bez uży­wania jakichkolwiek technik pamięciowych. Przygotuj sobie kart­kę do pisania, bo po przeczytaniu słów zapiszesz na niej te, które za­pa­miętałeś.


byłem kiedy zakres

daleko gdzie gdzie

lewy poniżej co

dwa Leonardo da Vinci co

jego który jeszcze

i kiedy gdzie

kiedy muszę chodzić

z boku co pokój

gdzie gdzie palec

do mogłem mały

tamten kiedy zmianaZapisz teraz na kartce te słowa, które zapamiętałeś.

Zdecydowana większość ludzi zapamiętuje początek oraz koniec lis­ty słów, zapominając resztę. Jedynymi słowami ze środka za­zwy­czaj są słowa: co, gdzie, kiedy — gdyż powtarzają się, więc łatwiej je za­pamiętać, oraz Leonardo da Vinci, gdyż on nie pasuje do całości (jeś­li jakieś inne słowo miało dla Ciebie większe znaczenie lub sko­ja­rzy­ło się z czymś, to również je zapamiętałeś). Główną jednak ten­den­cją jest to, że najwięcej zapamiętujesz tego, co było na początku i na końcu.

Jest to dla Ciebie bardzo ważna informacja. Biorąc bo­wiem pod uwa­gę godzinny proces nauki jakiegoś materiału, najlepiej za­pamię­tu­je­my pierwsze i ostatnie 10 minut. Jaki z tego wniosek?

Częściej robiąc przerwy, zapamiętamy więcej.

Dzieląc godzinę nauki na dwa etapy półgodzinne, zapamiętamy znacz­nie więcej, bo lepiej przyswoimy początki i końce obu pół­go­dzin­nych etapów.

Fakt robienia przerw ma ogromny wpływ na proces zapamiętywania. Zwiększa się ilość punktów maksymalnych, czyli momentów, gdy naj­lepiej zapamiętujesz materiał. Ponadto, robiąc sobie przerwy, da­jesz swojemu mózgowi czas na uporządkowanie zapamiętanych in­for­macji na poziomie podświadomym. No i oczywiście odpoczywasz, co sprawia, że wracając do nauki po przerwie, masz na nią więcej ener­gii oraz lepiej przyswajasz nowe informacje.

Pamiętaj, że przer­wy nie powinny trwać dłużej niż 10 minut. W tym czasie możesz iść na krótki spacer, zjeść coś, poćwiczyć fizycznie, zdrzemnąć się.

Po­myśl tylko, co się stanie, gdy do procesu nauki z przerwami jeszcze do­dasz wykorzystywanie mnemotechnik!

 4. Powtarzaj materiałSkuteczna nauka z przerwami to jednak nie wszystko — w ciągu 24 go­dzin średnio zapominasz 80% szczegółów nowego materiału. Oczy­wiście jeśli Twoja nauka była efektywna, będzie to na pewno mniej­szy procent.

Chcę jednak, abyś wiedział, że powtórki są ko­niecz­ne, abyś wy­uczo­ny materiał zapamiętał na długo.

Wystarczą krót­kie powtórki. Wy­pisz w punktach to, co zapamiętałeś, przej­rzyj ca­ły materiał, dopisz to, o czym zapomniałeś. Sprawdź, czy na pewno wszyst­ko rozumiesz.

Według Tony’ego Buzana naj­skuteczniejsze za­pa­miętanie nowego ma­teriału przypada mniej więcej 10 minut po na­uce (jeśli uczyłeś się ok. 1 godziny). To właśnie wtedy powinieneś zro­bić pierwszą po­wtór­kę. Ona sprawi, że nabyta wiedza głęboko osią­dzie w pokładach Two­jej pamięci. Następne powtórki powinny być wykonywane po 24 go­dzi­nach, po tygodniu, po miesiącu, po sześciu miesiącach.

Jeśli będziesz powtarzać, to przekonasz się, że im wię­cej się uczysz, tym szybciej zapamiętujesz nowo nabytą wiedzę. Sto­sowanie tego sys­temu powtórek pozwoli Ci zapamiętać materiał na naprawdę dłu­gi czas!

Jak skorzystać z wiedzy zawartej w pełnej wersji ebooka?Więcej praktycznych porad dotyczących efektywnego uczenia się znaj­dziesz w pełnej wersji ebooka. Zapoznaj się z opisem na stronie:

http://efektywna-nauka.zlotemysli.pl/

Wykorzystaj możliwości swojego umysłu
do szybkiej i efektywnej nauki!Polecamy także poradniki:
Techniki pamięciowe dla każdegoAndrzej BubrowieckiJak wykorzystać moc swojego umysłu poprzez efektywne techniki pamięciowe i zapamiętać wszystko czego potrzebujesz?


Wyobraź sobie jakby to było, gdybyś dowolny materiał, który dostaniesz do nauczenia się lub przyswojenia, był w stanie zapamiętać w niezwykle krótkim czasie, a przede wszystkim pamiętać go bardzo długo i "na wyrywki"?


Więcej o tym poradniku przeczytasz na stronie:
http://techniki-pamieciowe.zlotemysli.pl


"Tego e-booka trzeba koniecznie przeczytać, w dobie zalewu informacji, rosnących wymagań w szkole, pracy zastosowanie przedstawionych technik jest niezbędne."

Grzegorz Doniec, 35 lat, bankowiec

Szybkie czytanie dla wytrwałychPaweł SygnowskiKto jeszcze chce czytać
co najmniej 2000 słów na minutę, z pełnym zrozumieniem czytanego tekstu?


Gdy potrafisz czytać szybciej mniej obciążasz swój wzrok. Dzięki lepszej płynności i stałemu rytmowi czytania lepiej przyswajasz treść czytanego tekstu. Obniżasz tendencję do znudzenia i dekoncentracji, przestajesz błądzić myślami i lepiej rozumiesz tekst. Szybkie czytanie mobilizuje umysł do pracy.


Więcej o tym poradniku przeczytasz na stronie:
http://szybkie-czytanie.zlotemysli.pl


"Uważam, że jest to najlepsza publikacja wydana w tej formie. Wiele różnorodnych i przejrzystych ćwiczeń przy teorii zredukowanej do niezbędnego minimum (...)"

Anna Z. 21 lat, studentkaZobacz pełen katalog naszych praktycznych poradników

na stronie www.zlotemysli.pl