Angielskie przyimki (prepositions)
Niniejszy darmowy ebook zawiera fragment pełnej wersji pod tytułem:
„Angielskie przyimki w przykładach”

Aby przeczytać informacje o pełnej wersji, kliknij tutajDarmowa publikacja dostarczona przez

darmoweebooki24.pl

 

Niniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnie rozprowadzana tylko i wyłącznie w formie dostarczonej przez Wydawcę. Zabronione są jakiekolwiek zmiany w zawartości publikacji bez pisemnej zgody wydawcy. Zabrania się jej odsprzedaży, zgodnie z regulaminem Wydawnictwa Złote Myśli.


© Copyright for Polish edition by ZloteMysli.pl

Data: 07.04.2006

Tytuł: „Angielskie przyimki w przykładach” (fragment utworu)

Autor: Paweł Wimmer


Projekt okładki: Marzena Osuchowicz

Korekta: Sylwia Fortuna

Skład: Anna Grabka


Internetowe Wydawnictwo Złote Myśli

Złote Myśli s.c.

ul. Plebiscytowa 1

44-100 Gliwice

WWW: www.ZloteMysli.pl

EMAIL: kontakt@zlotemysli.pl


Wszelkie prawa zastrzeżone.

All rights reserved.

Wstęp

Angielskie przyimki są zazwyczaj prezentowane w podręcznikach do nauki angielskiego i w gramatykach w dość ograniczonym wyborze, obejmującym zwykle kilkadziesiąt najpowszechniej używanych – zazwyczaj 30 do 40 wyrazów. Brakuje objaśnienia znaczeń i przykładów użycia większości obecnych w języku angielskim przyimków, których jest znacznie więcej.

Praca „Angielskie przyimki w przykładach” ma wypełnić tę lukę – Czytelnik znajdzie w niej pełną, niezmienną już w zasadzie listę 94 przyimków jednowyrazowych, oraz 55 przyimków złożonych, obejmującą znaczną część używanych obecnie wyrazów tej kategorii (lista została zaczerpnięta z pracy Josefa Essbergera „English Prepositions Listed” oraz z angielskiej Wikipedii). Każdy przyimek został przedstawiony za pomocą kilku-kilkunastu przykładów ilustrujących typowe zastosowania – jest ich w sumie ok. 1000, a zaczerpnięto je w dużej mierze z Internetu.

Kompendium jest przeznaczone do systematycznej nauki. Przynajmniej kilkudziesięcioma przyimkami trzeba się biegle posługiwać, ale warto znać znaczenie wszystkich, a już co najmniej znacznej ich większości.Przyimki jednowyrazowe

ABOARD

NA POKŁAD, NA POKŁADZIEAll aboard!

Wszyscy na pokład!

Captain Johnson and his crew are glad to welcome you aboard this Boeing 767.

Kapitan Johnson i jego załoga z zadowoleniem witają państwa na pokładzie tego Boeinga 767.

I went aboard the ship.

Wszedłem na pokład statku.

Is there a doctor aboard the plane?

Czy na pokładzie samolotu jest lekarz?

Welcome aboard our boat.

Witajcie na pokładzie naszego statku.

One experiment was growing plants aboard the Space Station.

Jednym z eksperymentów była uprawa roślin na pokładzie stacji kosmicznej.ABOUT

O, W SPRAWIE; PO, DOOKOŁA, TU I TAM; OKOŁOWhat do you think about them?

Co o nich myślisz?

A book about chemistry.

Książka o chemii.

Think about it.

Pomyśl o tym.

What are you talking about?

O czym mówisz?

What about a cup of tea?

Co powiesz na szklankę herbaty?

She ought to do something about her make-up.

Ona powinna coś zrobić ze swoim makijażem.

The word about podcasting rapidly spread through the Internet.

Informacje o podcastingu szybko rozprzestrzeniły się po Internecie.

She often wanders about the streets.

Ona często błąka się po ulicach.

He scattered papers about the floor.

Porozrzucał gazety po podłodze.

We'll be ready about noon.

Będziemy gotowi koło południa.

ABOVE

PONAD, POWYŻEJ, NAD(E), POZAWe love music above all else.

Nad wszystko inne kochamy muzykę.

Above all, don't mention it to John.

Przede wszystkim, nie wspominaj o tym Johnowi.

The mountains above Zakopane are beautiful.

Góry ponad Zakopanem są piękne.

The plane was flying above the dark clouds.

Samolot leciał nad ciemnymi chmurami.

Warsaw is situated 200 metres above sea level.

Warszawa jest położona 200 m nad poziomem

It'll cost above 100 zl.

To będzie kosztować ponad 100 zł.

The temperature will be above normal today.

Temperatura będzie dzisiaj powyżej normalnej.

They are above suspicion.

Oni są poza wszelkim podejrzeniem.

Peter came above Helen in exam results.

Piotr okazał się lepszy od Heleny w wynikach egzaminu.ACROSS

PRZEZ, W POPRZEK; PO DRUGIEJ STRONIE; PO, WSZĘDZIEI was walking across the square when I saw her.

Przechodziłem przez plac, gdy ją zobaczyłem.

Don't walk across the street.

Nie przechodź przez ulicę.

There are several bridges across the Vistula in Warsaw.

W Warszawie jest szereg mostów przez Wisłę.

If you cut across the valley you will save at least two hours.

Jeśli przetniesz dolinę, oszczędzisz przynajmniej dwie godziny.

He flew across the continent.

Przeleciał przez cały kontynent.

A journey across the desert may be extremely dangerous.

Podróż przez pustynię może być skrajnie niebezpieczna.

He works across from the hotel.

On pracuje naprzeciwko hotelu.

The papers scattered across the floor were wet.

Papiery porozrzucane po podłodze były mokre.

All workers across the country were agitated.

Wszyscy robotnicy w całym kraju byli wzburzeni.

AFTER

PO (w czasie, w przestrzeni); ZGODNIE Z, W STYLU; ZA; OWe'd like to drink something after supper.

Po kolacji chcielibyśmy się czegoś napić.

It's fifteen minutes after ten.

Jest piętnaście po dziesiątej.

We all worked hard day after day.

Wszyscy pracowaliśmy ciężko dzień po dniu.

Bus after bus was full.

Jeden autobus po drugim były pełne.

Are you free the day after tomorrow?

Jesteś wolna pojutrze?

Don't go out after dark.

Nie wychodź po zmroku.

Ann is after you in the queue.

Anna jest za tobą w kolejce.

After you!

Pan pierwszy! Za panem!

Shut the door after you.

Zamknij drzwi za sobą.

She was named after her grandmother.

Została nazwana po swojej babci.

We ran after them.

Pobiegliśmy za nimi.

They were always after fame and fortune.

Oni zawsze uganiali się za sławą i bogactwem.

She always asks after my children when we meet.

Ona zawsze dopytuje się o moje dzieci, gdy się spotykamy.

He did it, after all.

On to zrobił, mimo wszystko.AGAINST

PRZECIW, PRZECIWKO; NIESPRZYJAJĄCY, SPRZECZNY, WBREW; NA TLE; W ZAMIANI'm against this proposal.

Jestem przeciwko tej propozycji.

Are they for or against?

Czy oni są za, czy przeciw?

Legia against Manchester United would be an interesting match.

Legia przeciwko Manchester United byłoby interesującym meczem.

Lean the bicycle against the wall.

Oprzyj rower o ścianę.

The situation was against us.

Sytuacja nie sprzyjała nam.


Their resolution was against our interest.

Ich postanowienie było przeciwne naszemu interesowi.

It's against the law.

To jest wbrew prawu.

It is reasonable to be insured against fire.

Jest rozsądnie być ubezpieczonym od ognia.

The scientists developed a new vaccine against this disease.

Naukowcy opracowali nową szczepionkę przeciwko tej chorobie.

The sportsmen had to run against the wind.

Sportowcy musieli biec pod wiatr.

It's difficult to swim against the current.

Jest trudno płynąć pod prąd.

I could see his profile against the sun.

Mogłem zobaczyć jego profil pod słońce.

We can take a loan against our house.

Możemy wziąć pożyczkę pod nasz dom.ALONG

WZDŁUŻ; POThey drove along the coast for a few hundred kilometres.

Jechali wzdłuż wybrzeża przez kilkaset kilometrów.

There were bushes along the road.

Wzdłuż drogi były krzaki.

There are many shops along the street.

Wzdłuż ulicy jest wiele sklepów.

Go along the wall of that building.

Idź wzdłuż ściany tego budynku.

You can stop somewhere along the way.

Możesz zatrzymać się gdzieś po drodze.

Go to the supermarket and look along the shelves.

Idź do supermarketu i rozejrzyj się po półkach.ALONGSIDE

OBOK, PRZY, RÓWNOLEGLEThe marketplace alongside the river closed many years ago.

Targowisko wzdłuż rzeki zostało zamknięte wiele lat temu.

A gigantic ape measuring about 10 feet lived alongside humans in southeast Asia.

Gigantyczna małpa mierząca około 10 stóp wzrostu żyła równolegle z ludźmi w południowo-wschodniej Azji.


We work alongside our clients to develop a strong marketing campaign.

Pracujemy razem z naszymi klientami, aby rozwinąć zdecydowaną kampanię marketingową.

President Bush said that schools should discuss „intelligent design” alongside evolution when teaching students about the creation of life.

Prezydent Bush powiedział, że szkoły powinny dyskutować teorię inteligentnego projektu równolegle z ewolucją, nauczając uczniów o powstaniu życia.

His boat came alongside our boat.

Jego łódź przybiła obok naszej.AMID, AMIDST (poet.)

WŚRÓD, POŚRÓDI found my dog amid the trees.

Znalazłem swojego psa pośród drzew.

The estate is situated amid beautiful countryside.

Nieruchomość jest położona pośród pięknej wiejskiej okolicy.

We couldn't hear the lecturer amid that terrible noise.

Nie mogliśmy usłyszeć wykładowcy pośród tego strasznego hałasu.

She ended her speech amid applause from the audience.

Zakończyła swoje przemówienie wśród oklasków ze strony słuchaczy.

Peter paused amid laughter.

Piotr przerwał pośród śmiechu.

The ambassadors debated amid rumours of war.

Ambasadorowie debatowali pośród pogłosek o wojnie.AMONG, AMONGST (Am.En.)

MIĘDZY, POMIĘDZY, WŚRÓD

They rested among the trees.

Odpoczywali wśród drzew.

Pick one card from among these.

Wyciągnij jedną kartę spośród tych.

We divided the cake among all of us.

Podzieliliśmy ciasto pomiędzy nas wszystkich.

Share out your fortune among your friends.

Rozdziel swoją fortunę między przyjaciół.

He lived among the Zulus for quite a few years.

On mieszkał wśród Zulusów przez ładnych parę lat.

I like walking, among other things.

Lubię spacerować, między innymi.


The unemployment among young people in Poland is alarming.

Bezrobocie wśród młodych ludzi w Polsce jest alarmujące.

The president walked among the crowd shaking hands.

Prezydent przechadzał się wśród tłumu, ściskając ręce.

Helen is among the best students.

Helena jest wśród najlepszych studentów.

Don't worry, you are among the friends.

Nie martw się, jesteś wśród przyjaciół.ANTI

PRZECIW, PRZECIWNYThey are anti my idea.

Oni są przeciwni mojemu pomysłowi.

He is always anti everything.

On jest zawsze przeciw wszystkiemu.

Are you pro or anti?

Jesteś za, czy przeciw?

Our editorial section received a lot of anti letters.

Nasza redakcja otrzymała mnóstwo listów z protestami.

We'll be never anti you.

Nigdy nie będziemy przeciw wam.AROUND

OKOŁO, W PRZYBLIŻENIU; NAOKOŁO, WOKÓŁ, DOOKOŁAThis house was built around 1930.

Ten dom został zbudowany ok. 1930 r.

This theatre is around seven decades old.

Ten teatr ma około siedmiu dekad.

We'll get up at around seven o'clock.

Wstaniemy około siódmej.

They came around midnight.

Przyszli około północy.

The sea around the island is very warm.

Morze naokoło wyspy jest bardzo ciepłe.

They travel around Europe every year.

Oni każdego roku podróżują dookoła Europy.

The books were lying around the room.

Książki leżały rozrzucone po pokoju.


There are many small towns around Warsaw.

Wokół Warszawy jest wiele małych miast.

We sat around the fire and sang.

Siedzieliśmy wokół ogniska i śpiewaliśmy.

Would you like to walk around the town tonight?

Czy chciałbyś przejść się wieczorem po mieście?

Turn around.

Obróć się.AS

JAK, JAKOI work as a janitor.

Pracuję jako dozorca.

She is employed as a journalist.

Ona jest zatrudniona jako dziennikarz.

He was sickly as a child

On był chorowity jako dziecko.

As his closest friend you can tell him the truth.

Jako jego najbliższy przyjaciel możesz mu powiedzieć prawdę.

He was depicted as a terrorist.

Został odmalowany jako terrorysta.

The news about the disaster came as a shock.

Wiadomość o katastrofie spadła jak grom z jasnego nieba.ASTRIDE

OKRAKIEMMary sat astride the horse.

Mary siedziałem okrakiem na koniu.

I sat astride the chair.

Siedziałem okrakiem na krześle.

The town was located astride the river.

Miasto było położone okrakiem po obu stronach rzeki.

Sit astride the motorbike and hold on tight.

Usiądź okrakiem na motocyklu i trzymaj się mocno.

He stood astride the fallen tree.

Stał okrakiem nad zwalonym drzewem.AT

W, NA, U, PRZYThey are at home now.

Oni są teraz w domu.

Meet me at the station.

Wyjdź po mnie na dworzec.

Mary sat at the piano.

Mary siedziała przy fortepianie.


Sit down at the table and read the newspaper.

Usiądź przy stole i przeczytaj gazetę.

Wait for us at the bus stop.

Zaczekaj na nas na przystanku autobusowym.

They were at work all day.

Oni byli przy pracy przez cały dzień.

Let's meet at 10 o'clock.

Spotkajmy się o godzinie 10.

We'll meet at night.

Spotkamy się w nocy.

I could play chess at the age of five.

Umiałem grać w szachy w wieku pięciu lat.

Judy smiled at me sadly.

Judy uśmiechnęła się do mnie ze smutkiem.

Don't shout at them.

Nie krzycz na nich.

I sold the books at 10 zl each.

Sprzedałem książki po 10 zł każda.

He drove at 120 kilometres per hour.

Jechał z szybkością 120 km na godzinę.

He did it at my request.

On zrobił to na moje żądanie.

Our country is at war.

Nasz kraj jest w stanie wojny.

I'm good at mathematics.

Jestem dobry z matematyki.ATOP (poet.)

NA SZCZYCIE

Their house is situated atop a hill.

Ich dom jest ulokowany na szczycie wzgórza.

His works include Armed Freedom atop the U.S. Capitol.

Jego prace obejmują Armed Freedom na szczycie Kapitolu.

Its 13th-century fortress is built atop a conical rock c. 150 m high.

Jego XIII-wieczna forteca jest zbudowana na szczycie stożkowatej skały, wysokiej na ok. 150 m.BAR

OPRÓCZ, Z WYJĄTKIEM, ZA WYJĄTKIEM, WYJĄWSZYEveryone came bar John.

Przyszli wszyscy za wyjątkiem Johna.

All participants bar one were ready to vote.

Wszyscy uczestnicy za wyjątkiem jednego byli gotowi do głosowania.


She is the best bar none.

Ona jest najlepsza, bez wyjątku.

The shops are always open bar holidays.

Sklepy są zawsze otwarte za wyjątkiem świąt.

All people left the town bar the very old.

Wszyscy ludzie opuścili miasto, za wyjątkiem bardzo starych.BARRING

OPRÓCZ, Z WYJĄTKIEM, ZA WYJĄTKIEM, WYJĄWSZYBarring rain, we'll play football on Sunday.

O ile nie będzie deszczu, w niedzielę pogramy w piłkę nożną.

The crop will be good barring a climate disaster.

Zbiory będą dobre, z wyjątkiem jakiejś katastrofy klimatycznej.

Barring strong headwinds, the plane will arrive on schedule.

Wyjąwszy sytuację silnych przeciwnych wiatrów, samolot przybędzie o czasie.BEFORE

PRZED; WOBEC, W OBLICZUI want to finish my essay before sunset.

Chcę ukończyć swoje wypracowanie przed zachodem słońca.

She passed her last exam the day before yesterday.

Zdała swój ostatni egzamin przedwczoraj.

Do it before dark.

Zrób to przed zapadnięciem ciemności.

We'll be back before long.

Będziemy niedługo z powrotem.

They are before us in the queue.

Oni są przed nami w kolejce.

I always place friendship before everything else.

Zawsze stawiam przyjaźń przed wszystkim innym.

John had to appear before the jury.

John musiał się pojawić przed sądem przysięgłych.


Jak skorzystać z wiedzy zawartej w pełnej wersji ebooka?


Więcej przyimków wraz z objaśnieniem znaczeń i przykładami zastosowań (w sumie ok. 1000 przykładów!) znajdziesz w pełnej wersji ebooka, którą możesz zamówić na stronie internetowej Wydawnictwa Złote Myśli.

Za naprawdę symboliczną cenę, możesz poznać pełną listę przyimków, dzięki którym wzbogacisz swój angielski.Kliknij tutaj, aby poznać pełną listę angielskich przyimków jedno- i wielowyrazowych wraz z objaśnieniami i przykładami zastosowań.