Sekrety kreatywnego myśleniaNiniejszy darmowy ebook zawiera fragment
pełnej wersji pod tytułem:

„Sekrety kreatywnego myślenia”
Aby przeczytać informacje o pełnej wersji, kliknij tutaj
Darmowa publikacja dostarczona przez


darmoweebooki24.plNiniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnie rozprowadzana tylko i wyłącznie w formie dostarczonej przez Wydawcę. Zabronione są jakiekolwiek zmiany w zawartości publikacji bez pisemnej zgody wydawcy. Zabrania się jej odsprzedaży, zgodnie z regulaminem Wydawnictwa Złote Myśli.© Copyright for Polish edition by ZloteMysli.pl

Data: 7.09.2007

Tytuł: Sekrety kreatywnego myślenia (fragment utworu)

Autor: Andrzej Bubrowiecki


Projekt okładki: Marzena Osuchowicz

Korekta: Anna Popis-Witkowska

Skład: Anna Popis-Witkowska


Internetowe Wydawnictwo Złote Myśli Sp. z o. o.

ul. Daszyńskiego 5

44-100 Gliwice

WWW: www.ZloteMysli.pl

EMAIL: kontakt@zlotemysli.pl


Wszelkie prawa zastrzeżone.

All rights reserved.

Spis treści

Wstęp 6

I Pojęcie kreatywności 9

II Czy istnieje osobowość twórcza? 10

III Motywacja twórcza 13

Ćwiczenie 1 14

Ćwiczenie 2 14

Ćwiczenie 3 15

IV Dlaczego nie jesteśmy geniuszami? Bariery twórczego myślenia 17

Jak pielęgnować naturalną kreatywność dzieci? 18

Wewnętrzny krytyk 20

Zmęczenie i zbyt duży stres 21

Bariery kreatywnego myślenia w organizacji 22

V Poznaj swój twórczy mózg 24

Ćwiczenie 1 25

Ćwiczenie 2 25

Ćwiczenie 3 26

Ćwiczenie 4 26

VI Siła wyobraźni 27

Ćwiczenie 1 27

Ćwiczenie 2 28

Ćwiczenie 3 28

Ćwiczenie 4 28

Ćwiczenie 5 28

Ćwiczenie 6 28

Ćwiczenie 7 29

Ćwiczenie 8 29

Ćwiczenie 9 29

Ćwiczenie 10 29

VII Pamięć dla kreatywności 30

Żywy obraz 31

Ćwiczenie 1 31

Ćwiczenie 2 34

VIII Jak rozwijać kreatywną intuicję? 35

IX Jak włączyć kreatywne myślenie? 37

Ćwiczenie 1 38

Ćwiczenie 2 38

Ćwiczenie 3 38

Ćwiczenie 4 38

Ćwiczenie 5 39

Ćwiczenie 6 39

Abstrahowanie 41

Ćwiczenie 1 41

Ćwiczenie 2 42

Ćwiczenie 3 42

Ćwiczenie 4 43

Budowanie skojarzeń 44

Ćwiczenie 1 44

Ćwiczenie 2 45

Ćwiczenie 3 45

Ćwiczenie 4 46

Rozumowanie dedukcyjne 47

Ćwiczenie 1 47

Metaforyzowanie 48

Ćwiczenie 1 49

Ćwiczenie 2 49

Ćwiczenie 3 50

Ćwiczenie 4 50

X W zdrowym ciele zdrowy duch. 52

Żonglowanie 52

Jak się nauczyć żonglowania? 53

Trening ze skakanką 54

Kinezjologia edukacyjna 55

Punkty myślenia 55

Ruchy naprzemienne 55

Leniwe ósemki” 56

Pozycja Cooka 56

Ćwiczenia oddechowe 57

Ćwiczenie 1 57

Ćwiczenie 2 57

Ćwiczenie 3 57

XI Jak rozwijać zmysły? 58

Ćwiczenie 1 58

Ćwiczenie 2 59

Ćwiczenie 2 59

Ćwiczenie 4 59

Ćwiczenie 5 59

XII Muzyka – pokarm dla mózgu 60

Muzyka do nauki 60

Muzyka relaksująca 61

Muzyka inspirująca 62

XIII Strategie w twórczym
rozwiązywaniu problemów
65

Stosuj zasadę różnorodności 65

Nie oceniaj pomysłów w ich początkowej fazie 65

Baw się dobrze, rozwiązując problemy 65

Przestań przestrzegać zasad. Przełamuj nawyki 66

Błędy i niepowodzenia traktuj jako informacje zwrotne 66

Zmień pozycję percepcyjną i horyzont czasowy 66

Wizualizuj rozwiązanie problemu 67

Dbaj o odpoczynek i sen 67

Wierz w to, że jesteś kreatywny 67

XIV Twórcze rozwiązywanie problemów.
Strategia działania
68

Analiza SWOT 69

Technika oceny „+/–/?” 70

Recepta na brak pomysłów – strategia zarodka 70

XV Narzędzia i techniki
wykorzystywane w kreatywnym myśleniu
72

Sztuka zadawania pytań 72

Pytania Osborna 74

Strumień świadomości 75

Kreatywne bazgroły 76

Mapy myśli 77

Ćwiczenie 1 79

Ćwiczenie 2 79

Ćwiczenie 3 79

Diagram ryby 80

Burza mózgów 81

Odwrócona burza mózgów 84

Strategia Walta Disneya 85

Jak wykorzystać strategię Walta Disneya? 86

Kapelusze doktora de Bono 87

XVI „Zabójcy” pomysłów 91

XVII Konstruktywna krytyka 93

XVIII Twórcze środowisko 95

Zakończenie 96

Wstęp

Ciekawy jestem, jak często zastanawiasz się, dlaczego niektórzy lu­dzie tak szybko i łatwo rozwiązują swoje codzienne problemy. I czy często zadajesz sobie pytanie, w jaki sposób rodzą się genialne pomy­sły i powstają niezwykłe wynalazki. Historia ludzkości to w dużym stopniu właśnie historia wynalazków i oryginalnych idei, jakie poja­wiły się w ludzkich głowach. To dzieje powstawania coraz bardziej użytecznych przedmiotów, to również proces ulepszania rzeczy już istniejących. Za wszystkimi tymi genialnymi odkryciami stoi czło­wiek, a dokładniej mówiąc – ludzki umysł, w którym najpierw te po­mysły musiały się zrodzić. Kiedy myślimy o tych najbardziej twór­czych umysłach, najczęściej wymieniamy przy tej okazji największe­go z największych – Leonarda da Vinci – prawdziwego człowieka re­nesansu. Lista jego wynalazków jest rzeczywiście imponująca. Wy­mieńmy te najbardziej znane. Da Vinci zaprojektował maszynę lata­jącą, helikopter, spadochron. Wymyślił rozsuwaną drabinę, jakiej do dziś używają strażacy, gwintownicę, rower. Zaprojektował trójbiego­wą przekładnię, nastawny klucz francuski, hydrauliczny podnośnik, pierwszą w świecie scenę obrotową, składane meble, fotel terapeu­tyczny, a także fajkę do oddychania pod wodą oraz żuraw do oczysz­czania rowów. Jako inżynier wojskowy da Vinci stworzył plany opan­cerzonego czołgu, karabinu maszynowego, moździerza, a nawet łodzi podwodnej. Nie należy też zapominać o nowatorskich ideach i meto­dach, jakie wniósł do sztuki malarskiej; był pierwszym na Zachodzie malarzem, który uczynił krajobraz ważnym tematem obrazu, w ory­ginalny, niespotykany dotąd sposób używał farb olejnych, stosował perspektywę i światłocień.

Jakże genialnie twórczy umysł musiał posiadać Thomas Alva Edison, który opatentował ponad tysiąc wynalazków! Wśród nich są: żarów­ka, dyktafon, oscyloskop, projektor filmowy do filmów dźwiękowych, silnik prądu stałego, płyta gramofonowa i wiele, wiele innych.

Ci, którzy interesują się życiem i działalnością Walta Disneya, rów­nież są pod wielkim wrażeniem jego oryginalnych i twórczych pomy­słów, będących efektem ogromnej wyobraźni twórcy Myszki Miki i Kaczora Donalda.

Kiedy mamy do czynienia z geniuszem, często sądzimy, że to dar bo­ży, wyjątkowy talent, a przede wszystkim – że to umiejętności nie­zwykłe, do których my, śmiertelnicy, nie mamy dostępu. Tworzymy więc wokół tych ludzi pewnego rodzaju metafizyczną aurę i rzadko kiedy śmiemy porównywać się do nich i ich osiągnięć.

Czy zastanawiałeś się kiedykolwiek, ile trudnych i ważnych proble­mów rozwiązujesz w ciągu całego swojego życia? Z iloma sprawami borykasz się na co dzień? A pamiętasz, jak radziłeś sobie z tysiącami spraw, będąc małym dzieckiem? Nie miałeś wtedy ani wielkiej wie­dzy, ani zbyt dużego doświadczenia. Miałeś jednak coś, z czym przy­szedłeś na ten najciekawszy ze światów: wielki, twórczy i niezawodny umysł. I masz go nadal. Taki sam, jaki miał wielki Leonardo. Taki sam, jaki mieli Einstein i Edison. Wszyscy mamy genialne mózgi! Zaprojektowane tak, by nam służyć całym swoim niezmierzonym po­tencjałem. Problem polega tylko i aż na tym, by umieć się mózgiem właściwie posługiwać. Aby stać się jego użytkownikiem, a nie być tyl­ko jego posiadaczem.

Wyobraź sobie, że – według współczesnych badań – potrafimy wyko­rzystać potencjał naszego umysłu w zaledwie 1%. I zwróć uwagę, że ten znikomy procent pozwala Ci skutecznie realizować Twoje co­dzienne zadania. Około 99% mózgu stanowi jego niewykorzystywaną „rezerwę”. Jeśli będziesz aktywował tę część do działania nawet w małym stopniu, będziesz zdumiony tym, jak wielkie może to przy­nieść korzyści w Twoim życiu.

Siergiej Jeframow, rosyjski uczony, stwierdził na podstawie prowa­dzonych przez wiele lat badań, że gdyby człowiek mógł wykorzystać 50% swoich zdolności umysłowych, mógłby łatwo nauczyć się dwu­nastu języków, zapamiętać całą Encyclopedia Britannica i zrobić doktorat na dwunastu uczelniach.

Właśnie z tych powodów napisałem tego ebooka. Od wielu lat zajmu­ję się badaniem możliwości poznawczych człowieka, twórczym wyko­rzystaniem potencjału ludzkiego mózgu, rozwijaniem pamięci i kre­atywnego myślenia. Chcę, abyś stał się człowiekiem twórczym. Abyś miał wiedzę, umiejętności i narzędzia, które pozwolą Ci rozwiązywać Twoje problemy i życiowe dylematy. Zapraszam Cię do wspólnego treningu, dzięki któremu na Twoim „liczniku” wykorzystywania mó­zgu będą pojawiały się coraz większe wartości.

Jestem przekonany, że każdy człowiek jest z natury twórczy i że kre­atywne myślenie i efektywne działanie są atrybutami przynależnymi naszemu gatunkowi. Każdy może wymyślić coś nowego i wartościo­wego. Każda jednostka posiada potencjał do kreowania nowych kon­cepcji.

Miał rację Abraham Maslow, twierdząc, że osobą kreatywną jest każ­dy, kto akceptuje samego siebie, ciągle się rozwija, żyje zdrowo i jest szczęśliwy.

I Pojęcie kreatywności

Istnieje bardzo wiele definicji słowa „kreatywność”. Bardzo często pojęcie to jest traktowane jako bliskoznaczne do słowa „twórczość”. Na przykład: kiedy mówimy o kreatywnym (twórczym) myśleniu, zwykle przyporządkowujemy temu procesowi różne cechy, takie jak oryginalność, skuteczność i innowacyjność.

Joseph O’Connor, znany trener NLP, twierdzi, że kreatywność pole­ga na odpowiednim zintegrowaniu swoich umiejętności w celu zwró­cenia ich na drogę dotychczas nieznaną i stworzenia w ten sposób nowej wartości. Dla Katarzyny Gozdek-Michaelis pomysł jest nową kombinacją starych elementów. Według Wertheimera myślenie twórcze oznacza rozbicie i zmianę struktury naszej wiedzy w celu uzyskania nowego spojrzenia na istotę zagadnienia, a Richards opi­sał kreatywność jako „ucieczkę od umysłowej stagnacji”.

W większości definicji pojęć „kreatywność” i „twórczość” akcent po­łożony jest na dwie najważniejsze cechy tego procesu – nowość użyteczność wytworu – materialnego bądź duchowego.

Warto pamiętać, że miernikiem poziomu kreatywności jednostki nie muszą być konkretne wytwory materialne. Kreatywność to przede wszystkim potencjał człowieka, dzięki któremu jest on w stanie wy­konywać coś nowego i wartościowego dla siebie lub innych.

IV Dlaczego nie jesteśmy geniuszami?
Bariery twórczego myślenia

Skoro rodzimy się z genialnymi mózgami, to oznacza, że powinniśmy być w większości wynalazcami, twórcami niezwykłych pomysłów i kreatorami wielkich idei. Jest jednak zupełnie inaczej. Po tym cu­downym momencie naszego poczęcia musiało zdarzyć się coś, co skutecznie zablokowało ten nasz wielki, twórczy potencjał. Powstały nawyki myślenia i działania, które – niestety – najczęściej odwołują się do naszych wymyślonych słabości, utrwalanej przez lata niskiej samooceny i powszechnego braku wiary we własne możliwości. Nie wierzymy w nasz geniusz i chętnie interpretujemy twórcze zachowa­nia innych jako niedostępny nam fenomen. Niestety, nasz system wychowania, tego szkolnego, jak i w większości rodzinnego, opiera się w znacznym stopniu na budowaniu kolejnych zakazów, które skupiają uwagę na tym, czego nie wolno robić, i skutecznie ograni­czają naszą inwencję twórczą oraz niezależność i otwartość w myśle­niu. Zamiast więc otwarcie myśleć i odważnie podejmować kolejne wyzwania, skupiamy się, często pod groźbą kary, na przestrzeganiu narzuconych nam norm i ograniczeń. Skutkiem tego są: niewiara we własne możliwości, pesymizm życiowy, niska samoocena, nieumie­jętność radzenia sobie z krytyką. Nasze nawyki są także efektem roz­woju całej naszej europejskiej cywilizacji. Od trzystu lat, od czasów oświecenia, dominuje kształtowanie i rozwijanie myślenia logiczne­go, będącego domeną funkcjonowania naszej lewej półkuli mózgo­wej. A tylko wszechstronny rozwój naszego całego umysłu, wykorzy­stujący współdziałanie (synergię) obu półkul mózgowych, jest wa­runkiem kreatywnego i skutecznego myślenia i działania. Dlatego tak ważne jest uaktywnianie funkcjonowania naszej prawej, odpowie­dzialnej między innymi za wyobraźnię, intuicję i pamięć długotermi­nową, prawej półkuli mózgu.

Przeszkodą w kreatywnym wykorzystaniu potencjału naszego umy­słu może być również brak wiedzy na temat przydatnych narzędzi – strategii, technik i metod twórczego myślenia. Wiele z nich poznasz w dalszej części tego ebooka. Dowiesz się wkrótce również, w jaki sposób przełamywać złe nawyki i stereotypy w myśleniu oraz jak szybko i łatwo uruchomić kreatywny potencjał mózgu.

Jak pielęgnować naturalną kreatywność dzieci?

Można powiedzieć, że małe dzieci „skazane” są na nieustanne roz­wiązywanie codziennych problemów. I chociaż nie skończyły dwóch fakultetów i nie uczestniczyły w żadnym szkoleniu, wywiązują się ze swego zadania znakomicie. To potwierdza tylko hipotezę, że przy­chodzą na świat z wielkim potencjałem swoich możliwości. Od uro­dzenia wszystkie zmysły dziecka przystosowane są do badania i ucze­nia się. Dzieci eksperymentują ze wszystkim, co je otacza. Charakte­ryzuje je łatwość przyswajania nowej wiedzy, ogromna ciekawość świata i coś, co najlepiej podkreśla ich twórczy stosunek do świata: nieustanne poszukiwanie i ciągłe zadawanie pytań. Obserwując za­chowanie dzieci, zazdrościmy im tego, jak łatwo i szybko potrafią wszystkiego się nauczyć, jak konsekwentnie dążą do swoich celów, nie zważając na chwilowe niepowodzenia. W świetle faktów przema­wiających za istnieniem w dzieciach naturalnego potencjału kreatyw­ności, dużego znaczenia nabiera stworzenie im takiego środowiska, przede wszystkim emocjonalnego, które wspomagałoby rozwój tak pożądanych cech i w maksymalnym stopniu uchroniło przed tworze­niem niebezpiecznych blokad i nawyków.

Dziewięćdziesiąt pięć procent badanych dzieci w wieku od trzech do pięciu lat jest uznawane za wysoce kreatywne. W tej samej grupie przebadanej ponownie w wieku kilkunastu lat wysoki stopień kre­atywności został potwierdzony tylko u pięciu procent badanych.

Autorem procedur znanych pod hasłem „nagradzanie twórczych za­chowań” jest Paul Torrance. Uważał on, że dzieci nie trzeba uczyć twórczości, wystarczy im nie przeszkadzać. Oto jego propozycje:


 1. Odnoś się z szacunkiem do niezwykłych pytań, które stawiają dzieci. Reaguj na nie pozytywnie – sympatią, podziwem, zaintere­sowaniem.

 2. Okazuj szacunek dla niezwykłych pomysłów. Wystrzegaj się na­tychmiastowej krytyki lub mówienia, że pomysł jest głupi, niedo­rzeczny.

 3. Okazuj dzieciom, że ich pomysły są wartościowe. Poświęć czas na omówienie danego pomysłu, udowodnij, że warto go było wymy­ślić i zaprezentować.

 4. Od czasu do czasu zapewnij dziecku możliwość działania bez oce­ny, która mogłaby negatywnie wpłynąć na jego dalszą motywację twórczą.

 5. Unikaj jednoznacznych, uogólnionych ocen w rodzaju: „To jest dobre” lub „To jest złe”. Używaj sformułowań w rodzaju: „To mi się podoba, bo…” lub „To można by ulepszyć tak, żeby…”.
Wewnętrzny krytyk


Jest to twój wewnętrzny krytyk, kusiciel i niedowiarek, który zwo­dzi na manowce i każe ci kwestionować własne osiągnięcia. Podże­gacz, który podsyca niewiarę i sączy w ciebie jad krytyki. Zdra­dziecko i bezszelestnie wkrada się do świadomości i wlewa truci­znę nieufności i sceptycyzmu. Zaraża wirusem zwątpienia i stra­chu.

Katarzyna Gozdek-Michaelis

Kiedy w chwilach euforii i działania magicznej weny twórczej rodzą się nagle w Twojej głowie wątpliwości, to prawdopodobnie uaktywnił się właśnie Twój wewnętrzny krytyk. To głos w naszej głowie, który negatywnie reaguje na kreatywne pomysły, podważa ich sensowność i realność wykonania ich przez Ciebie. To głos wątpiący w Twoje na­turalne możliwości, w talent, w dyscyplinę w działaniu. Jest on wyni­kiem nawyków, o których wspominałem, prezentując bariery kre­atywnego myślenia. Wątpliwości rodzą się na skutek niskiej samo­oceny, często niepełnej wiedzy, braku wiary we własne możliwości i niedopuszczania do siebie myśli, że w każdym człowieku może tkwić geniusz wynalazcy, malarza czy literata. Sekret radzenia sobie z tym podstępnym negatywnym sposobem myślenia polega na jak najszyb­szym wypieraniu ze świadomości głosu wewnętrznego kryty­ka i za­stąpieniu go słowami i myślami pozytywnymi, budującymi wy­soką samoocenę i optymizm w stosunku do własnych możliwości osiąga­nia zamierzonych celów. Wyeliminowanie wewnętrznego kry­tyka wymaga konsekwencji, determinacji i czasu. Jak go zwalczać? Po­przez świadome analizowanie własnych pomysłów, dzięki odnaj­dywaniu i zapisywaniu argumentów potwierdzających nasze możli­wości. To również szczegółowe przypominanie sobie sytuacji z nasze­go życia, w których byliśmy twórczy, skuteczni w działaniu, pewni sie­bie, sytuacji, w których osiągaliśmy sukcesy. Zapewniam Cię, że każdy z nas miał ich bez liku. Pamiętaj, że wewnętrzny krytyk ma nad Tobą przewagę tylko wtedy, gdy działa poza Twoją świadomo­ścią. Kiedy rozszyfrujesz tego podstępnego wroga, poradzisz sobie z nim bez kłopotu.

Zmęczenie i zbyt duży stres

Zbyt wysoki stres utrudnia koncentrację, pogarsza pamięć i wywołu­je stany lękowe. Reakcją ciała na taką sytuację jest wzrost napięcia mięśniowego. W takim stanie mamy utrudniony dostęp do naszych zasobów, między innymi do naszej wiedzy, zdolności i umiejętności. Z drugiej strony, zbyt niski poziom stresu może spowodować zmniej­szenie motywacji i znudzenie. Czasami pod presją działamy szybciej i skuteczniej. Stres długotrwały ogranicza nasze możliwości.

Naucz się właściwie reagować na zbyt duży stres, wykorzystując po­niższe sugestie:


 • Opanuj techniki relaksacyjne i sztukę medytacji.

 • Dbaj o odpoczynek i odpowiednią ilość snu.

 • Codziennie znajdź czas na chwilę samotności i wewnętrzne wyci­szenie.

 • Słuchaj muzyki relaksującej.

 • Wyznaczaj sobie motywujące i realistyczne cele.

 • Uprawiaj sport, ćwiczenia ruchowe (np. tai chi), uczęszczaj na długie spacery.

 • Znajdź czas na systematyczny odpoczynek na łonie przyrody. Ciesz się śpiewem ptaków, szumem wody i oddychaniem świe­żym, zdrowym powietrzem.

 • Spotykaj się z ludźmi, którzy pozytywnie wpływają na Twoje sa­mopoczucie.

 • Stosuj odpowiednią dietę. Zrezygnuj z używek.

 • Śmiej się jak najczęściej.


VI Siła wyobraźni

To właśnie bujna wyobraźnia jest źródłem niezliczonej ilości genial­nych pomysłów. Przede wszystkim wyobraźnia twórcza, niczym nie ograniczona, pozwala poruszać się w kręgu wiedzy dotąd nie znanej, wykraczającej poza dotychczasowe doświadczenie i stereotypowe myślenie. Dzięki niej doznajemy „olśnień” i tworzymy zupełnie nowe idee. Większość wielkich wynalazków i odkryć zawdzięcza swoje ist­nienie faktowi, że najpierw pojawiły się one w ludzkim umyśle, w po­staci wyobrażenia. Rozpocznij systematyczny trening uaktywniania i rozwijania swojej wyobraźni. Oto ćwiczenia, które z powodzeniem możesz włączyć do swojego treningu.

Ćwiczenie 1

Połóż przed sobą na stole pomarańczę i dojrzałe truskawki. Przez pół minuty bardzo uważnie przyglądaj się pomarańczy. Skoncentruj się na jej kształcie i kolorze. Potem przez pół minuty poświęć się studio­waniu kształtu i koloru truskawek. Zamknij oczy. Odtwórz w wy­obraźni bardzo precyzyjnie wygląd pomarańczy. Następnie „zobacz” oglądane wcześniej truskawki. Teraz ugryź kawałek pomarańczy i całkowicie oddaj się jej aromatowi i smakowi. Na tych elementach skup całą uwagę. Skosztuj truskawek. Wczuj się w ich smak.

A teraz wyobraź sobie, że jesz pomarańczę. „Poczuj” jej zapach i smak. To samo zrób z truskawkami.

Ćwiczenie 2

Umieść w zasięgu wzroku reprodukcję twojego ulubionego obrazu. Przypatruj mu się przez pięć dni, codziennie przez dziesięć minut. Tuż przed zaśnięciem odtwarzaj oglądany obraz w wyobraźni. Zadbaj o zaangażowanie wszystkich zmysłów w związku z zawartością tema­tyczną dzieła.

Ćwiczenie 3

Dokończ na wiele sposobów zdanie: Kiedy wczoraj mój statek rozbił się i wylądowałem na bezludnej wyspie, …

Ćwiczenie 4

Urodziłeś się królem. Opisz dokładnie, jak wyglądałby Twój dzień.

Ćwiczenie 5

Wybierz się na spacer i znajdź jakiś przedmiot, który zwrócił Twoją uwagę. Zabierz go w zaciszne miejsce. Pomyśl o tym przedmiocie w kontekście sensacyjnego nagłówka w prasie – np.: „Tajemniczy ka­mień z kosmosu” lub „Portfel dusiciel”. W ciągu ośmiu minut napisz całkowicie wymyśloną, niezwykłą historię na ten temat.

Ćwiczenie 6

Wymyśl nowe gadżety dla Jamesa Bonda.

Ćwiczenie 7

Wyobraź sobie, że każdy człowiek ma trzy nogi. Wypisz wszystkie konsekwencje, jakie z tego faktu mogłyby wynikać.

Ćwiczenie 8

Dokończ na wiele sposobów zdanie: Gdybym był niewidzialny, …

Ćwiczenie 9

Wyobraź sobie, że poszczególne dni tygodnia mają swoje kolory. Ja­kiego koloru są: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, sobo­ta i niedziela?

Ćwiczenie 10

Używając różnych kolorów, namaluj swój wymarzony dom.

X W zdrowym ciele zdrowy duch.

Ćwiczenia ruchowe usprawniające pracę umysłu

Większą efektywność pracy naszego mózgu zapewniają ćwiczenia ru­chowe. Są niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania umysłu, przyczyniając się do jego większego dotlenienia. A warto wiedzieć, że mózg wykorzystuje w swojej pracy około 30% tlenu pobieranego przez nasze ciało. Może mu to zagwarantować aktywność fizyczna człowieka.

Część mózgu odpowiedzialna za ruchy motoryczne ludzkiego ciała (motor cortex) sąsiaduje bezpośrednio z obszarem wykorzystywa­nym w procesach myślenia i rozwiązywania problemów.

Żonglowanie

Żonglowanie piłeczkami wprowadza organizm w stan tak zwanej czujnej relaksacji, bardzo wskazany przy uczeniu się i twórczym my­śleniu. Doskonale zwiększa naszą koncentrację, synchronizuje pracę półkul mózgowych, rozwija oburęczność (cecha wielu geniuszów!). Żonglowanie rozluźnia mięśnie, pozwala utrzymać wyprostowaną sylwetkę, co ma pozytywny wpływ na budowanie naszej wysokiej sa­mooceny i wiary we własne możliwości, a wzniesione do góry oczy wzmacniają stany zadowolenia i otwarcia się na aktywne działanie. Opanowując sztukę żonglowanie, nauczysz się w trakcie tej czynności rozwiązywać swoje problemy i generować wiele bardzo dobrych po­mysłów i rozwiązań.

Jak się nauczyć żonglowania?

Najważniejszą rzeczą w żonglowaniu jest precyzyjne rzucanie piłek i zachowanie właściwego, spokojnego rytmu. Koncentruj się zatem na rękach i wyrzucaniu piłek, a nie ich łapaniu. Gdy wyrzucone, od­będą właściwą drogę, łapanie „zrobi się” samo.


 1. Naucz się właściwej postawy. Stań prosto, w lekkim rozkroku (stopy na szerokość barków), nogi lekko ugięte w kolanach, ręce przed sobą, zgięte w łokciach pod kątem prostym. Łokcie trzymaj przy ciele. Nie unoś rąk za wysoko. Oddychaj spokojne i głęboko.

 2. Wyobraź sobie swoją „skrzynkę żonglera”. To obszar przed ocza­mi, w którym będą poruszać się piłeczki; jego powierzchnię wy­znaczają punkty leżące na wysokości jednego i drugiego oka oraz, na dole, obie dłonie. W czasie żonglowania patrz w miejsca, gdzie chcesz rzucić piłki, a nie na ręce.

 3. We właściwej pozycji wykonaj pierwsze ćwiczenie, z dwoma piłka­mi. Ułóż je sobie na palcach obu dłoni i na przemian, harmonij­nie, podrzucaj na wysokość oczu; lewa ręka do lewego oka, piłka wyrzucona z prawej ręki na wysokość oka prawego. Jeśli źle rzuci­łeś, pozwól, aby piłka spadła na ziemię. W ten sposób nie będziesz utrwalał błędów.

 4. Rzuć jedną piłkę, a kiedy osiągnie właściwy punkt i zacznie spa­dać, rzuć drugą, tak aby i ona poleciała w swój punkt przeznacze­nia – i niech obie spadną. Jeżeli ich trajektoria ruchu była właści­wa i piłki rzuciłeś z odpowiednią siłą, powinny spaść około 10 cm przed twoimi stopami.

 5. Teraz rzucaj i łap obie piłki; koncentruj się na dokładności rzutu. Pamiętaj, aby nie wyrzucać ich jednocześnie i nie przekładać z dłoni do dłoni. Najpierw wyrzuć pierwszą piłkę, a kiedy zoba­czysz, że osiągnęła maksymalną wysokość na „wieczku skrzynki”, wy­rzuć drugą piłkę.

 6. Po 15–20 minutach zacznij żonglowanie trzema piłkami jednocze­śnie. Na początku możesz je łapać naprzemiennie. Niech spadną wszystkie. Potem złap pierwszą. Teraz tylko trzecią, a następnie wyłącznie drugą. Za każdym razem Twoje ręce, bez względu na efekt łapania, muszą wykonać trzy ruchy wyrzucania piłek do gó­ry. Twój wzrok koncentruje się na miejscu, gdzie piłki lecą, a umysł – na wyrzucających piłeczki dłoniach. Gdy tylko czujesz, że spadająca piłka dotyka dłoni, od razu wyrzuć ją we właściwy punkt (tak jak w zabawie w „gorącą patelnię” ).

 7. Żongluj trzema piłkami, do pełnego cyklu. Kontroluj wysokość, trajektorię i tempo każdego rzutu. Bądź rozluźniony, oddychaj swobodnie. Pamiętaj, że TRENING CZYNI MISTRZA! Bądź cier­pliwy!

Jak skorzystać z wiedzy zawartej w pełnej wersji ebooka?Więcej praktycznych porad dotyczących rozwijania kreatywności znajdziesz w pełnej wersji ebooka. Zapoznaj się z opisem na stronie:

http://kreatywnosc.zlotemysli.pl/

Rozbudź swoją kreatywność
i twórz genialne pomysły!Polecamy także poradniki:Techniki pamięciowe dla każdego – Andrzej BubrowieckiJak wykorzystać moc swojego umysłu poprzez efektywne techniki pamięciowe i zapamiętać wszystko, czego potrzebujesz?


Wyobraź sobie, jak by to było, gdybyś dowolny materiał, który dostaniesz do nauczenia się lub przyswojenia, był w sta­nie zapamiętać w niezwykle krótkim czasie, a przede wszystkim pamiętać go bardzo długo i „na wy­ryw­ki”?


Więcej o tym poradniku przeczytasz na stronie:
http://techniki-pamieciowe.zlotemysli.pl


Bardzo dobra publikacja. Godna polecenia wszystkim uczącym się i nie tylko, ale trzeba ją kilkakrotnie przestudiować, by pojąć jak bardzo może być przydatna. Polecam.”

Bogdana Krawczyk, księgowa na emeryturze


Szybka nauka dla wytrwałych – Paweł SygnowskiPoznaj skuteczne techniki pamięciowe,
dzięki którym zapamiętasz bez trudu to,
czego potrzebujesz do nauki czy pracy


Czy wiesz, że istnieją naukowo udokumentowane, łatwe w użyciu sposoby na zwiększenie sprawności pamięci, szybszą i łatwiejszą nauką? Wtajemniczeni, którzy znają te sposoby i sekretne sztuczki, używają ich, by mieć nad Tobą przewagę w szkole i w pracy. I zazdrośnie trzymają te metody w sekrecie! Ale teraz Ty też możesz je poznać!


Więcej o tym poradniku przeczytasz na stronie:
http://szybka-nauka.zlotemysli.pl


Wreszcie mogę zapomnieć o problemach i stresach przez klasówkami. Wykorzystując poznane w kursie metody, uczę się o wiele szybciej i sprawniej. Dzięki temu nie dość, że mam praktycznie same piątki, to mogę cieszyć się swoim hobby, na które (...) nie miałam czasu.”

- Joanna Szypułek, licealistka z KrakowaZobacz pełen katalog naszych praktycznych poradników

na stronie www.zlotemysli.pl